A Harzo Európa Kft. Facebook oldalán szervezett Harzo Parkettlakk nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata (Továbbiakban Játékszabályzat):

I. A Szervező és a Lebonyolító:

Szervező és Lebonyolító egyben: Harzo Európa Kft. (a továbbiakban Szervező), amelynek székhelye: 2234 Maglód, Ady Endre utca 25.)

II.

A játék Jelen szabályzat a Harzo Európa Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalán futó Harzo Parkettlakk nyereményjáték üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

III. A játék menete és a játékban való részvétel feltételei:

 • A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) az adott játékra történő felhívó poszt kéréseinek eleget tegyen. A sorsolás során csak a megfelelően választ adók közül kerülhet ki nyertes.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • A Játékban a 14. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
 • Egy játékos felületenként csak egy alkalommal vehet részt a játékban, és egy nyeremény átvételére jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
 • Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
 • Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.
 • A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
 • A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a kommentelés során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért ill. valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 III. A játék időtartama:

Játékban 2021. május 10. 19:00 óra – 2021. május 16. 23:59 óra között vehetnek részt a játékosok, ez a Játék időtartama.

IV. Nyertesek száma:

Összesen 1 fő.

V. Főnyeremény:

1 darab Harzo Parkettlakk termék, 2,5 literes kiszerelésben. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

VI. Sorsolás:

A nyertest a játékra felhívás posztja alatti kommentelők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki. Az 1 db. nyertes a Játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül a socialwinner.besocial.hu alkalmazás segítségével kerül kisorsolásra a lebonyolító székhelyén. A sorsolás nem nyilvános. A tartalék nyertes a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény. A sorsolás alkalmával 1 tartalék nyertest sorsolunk ki.

VII. Eredményhirdetés:

2021. május 17. 21:00-ig

VIII. Nyertesek értesítése:

A nyertes értesítése – Szervező által – a Szervező Facebook profilján külön eredményhirdető posztban, illetve a profilokhoz tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül történik. A megadott postai cím (lakcím) helyessége és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége. A nyertesnek a sorsolást követően 2 munkanapja van, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, ha ezt nem teszi meg, akkor tartaléknyertest sorsolunk.

IX. Adatkezelés és adatvédelem: 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) a Szervező részére biztosítja. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Ez a nyereményjáték független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja.